Bench for shoes, a table made of planks from the pallet/ Półka na buty, stolik z desek z palety

Bench for shoes Kalamondin Design

Welcome to my DIY blog Kalamondin Design, I'm so happy to see you here. 

My first project which I made with wood from pallets (2 months ago).

We wanted to have a shelf for shoes next to the door because so far we kept it in the closed, which was uncomfortable. Shelf next the door allowed for faster removal of shoes, you can sit on it. Also, it looks nice.

I found the palette in the trash in my neighborhood. I was a little embarrassed to take it but was Saturday, 10 PM so I dressed in black and went. It worked and no of my neighbor did not see me.

Pallet timber was thick, for sure it was not pine. With its demolition descended me some time and I failed with few boards (broke when pulling nails), but at least I've learned what to look for.

Witam na moim blogy DIY Kalamondin Design!

Mój pierwszy projekt jaki wykonałem z drewna z palet ( 2 miesiące temu).

Chcieliśmy mieć półkę na buty obok drzwi, ponieważ do tej pory trzymaliśmy je w szafie, którą trzeba było otwierać i wyjmować buty.
Półka przy drzwiach pozwoliła na szybsze wyjęcie butów, można na niej usiąść. Miała wyglądać ładnie i spełniać swoje zadanie.

Znalazłem tą paletę na śmietniku na moim osiedlu. Jako, że do tej pory tego nie robiłem trochę się krępowałem by ją zabrać, no ale cóż, sobota, godzina 22 więc ubrałem się na czarno i poszedłem. Udało się i w dodatku żaden sąsiad mnie nie widział.

Paleta była z grubego drewna, nie była to z pewnością sosna. Z jej rozbiórką zeszło mi trochę czasu i nie udało mi się jej rozebrać bez strat w deskach (połamałem przy wyciąganiu gwoździ), no ale przynajmniej nauczyłem się na co zwracać uwagę.When I was able to collect the boards to have a material for building, I had to clean them. The sander was helpful.

Gdy udało mi się zebrać deski by mieć materiał na budowę, musiałem je wyczyścić i oszlifować.
Pomocna była przy tym szlifierka oscylacyjna,When I prepared the material next step was gluing.
I admit that I didn't have the project with scale.
The height would be about 45 cm, width 80 cm, and depth 30 cm. It had to be comfortable to sit on it, lie in the certain place (in front of the wall next to the door) and hold a few pairs of shoes. So I cut the 6 boards at 40 cm, 3 boards of 80 cm on the top and 2 boards 74 cm on the shelf. First I started by gluing because it takes time, so at this time I could do more things.

Gdy przygotowałem materiał przyszedł czas na klejenie.
Przyznam, że nie miałem rozrysowanego planu. Wysokość miała być około 45 cm, szerokość 80 cm a głębokość 30 cm. Miała być wygodna by na niej usiąść, mieścić się w określonym miejscu (mamy ściankę obok drzwi wejściowych) i pomieścić kilka par butów.
Przyciąłem więc 6 desek na 40 cm na nogi, 3 deski 80 cm na "blat" i 2 deski 74 cm na półkę.
W pierwszej kolejności zabrałem się za klejenie blatu, ponieważ i tak musiał przeschnąć, więc w tym czasie mogłem robić kolejne elementy.


Then I screw joined legs and shelf.

Następnie na wkręty połączyłem nogi i półkę.


With this project I had many "first times", as you can see in the picture nail holes in the boards are repair compound. You see I did not do it well, and trowel I had never used.

This was the bench completed but not connected.

Przy tym projekcie miałem wiele "pierwszych razy", jak widać na zdjęciu dziury po gwoździach w deskach są zaszpachlowane. Widać, bo nie zrobiłem tego dobrze, a szpachli nigdy wcześniej nie używałem.

Tak wyglądała ławka złożona, ae jeszcze nie połączona.I admit that without painting I liked it in this form, but the assumption was that is a test piece of furniture and I wanted to see how they will look planks painted stain.

I wanted to achieve the effect of piercing the gray paint on white because at first, I painted it gray stain, the imposed on a sponge brush with white paint transparent. Daughter helped me :) but it didn't look too good. Some people might like it, but it was not the point.


Przyznam, że bez malowania podobała mi się w takiej formie, ale założenie było takie, że to testowy mebel i chciałem sprawdzić jak będą wyglądały deski pomalowane bejcą.

Chciałem osiągnąć efekt przebijania szarej farby przez biel, dlatego najpierw pomalowałem ją szarą bejcą, następnie nakładałem na to pędzlem z gąbki białą farbę transparentną. Pomagała mi córeczka :), ale nie wyglądało to zbyt dobrze. Może komuś się podobać, ale mi nie o to chodziło.


The top I painted with pallisander stain and I didn't like it. Bench looked like from red necks liquor store in some small town.

Blat pomalowałem lakiero-bejcą palisander i całość trochę mi się nie podobała. Ławka wyglądała jak z pod monopolowego w małej miejscowości.

Bench for shoes Kalamondin Design

That's why I took off my top and painted 2 more times with white paint to cover the gray. Then was time for gluing top with legs. I used classic clamps from groceries - water :)

Dlatego zdjąłem blat i pomalowałem jeszcze 2 razy białą farbą by zakryć szary. Potem skleiłem blat z nogami na kołki. jako, że nie miałem odpowiednich ścisków postawiłem na klasykę i zakupy spożywcze - wody :)After more than 24 hours "bench - table" was ready. To tell the truth, I was wondering whether to use it as an additional table for the corner, but it was done with the aim of shoes so it did. My first useful piece of furniture is ready and best of all - it does not swing from side to side, it is stable and my wife like it :)
The project is simple and gave a lot of satisfaction. And cost only paint, 12 pins, and 12 screws - about 1,5$ and some time :)

Po ponad 24 godzinach ławko stolik był gotowy.
prawdę powiedziawszy zastanawiałem się czy nie wykorzystać go jako dodatkowy stolik za narożnikiem, ale robiony był z myślą o butach więc tak też się stało.
Mój pierwszy użytkowy mebel gotowy i co najlepsze - nie buja się na boki, jest stabilny no i żonie się podoba.
Projekt prosty a dał dużo satysfakcji. No i koszt jedynie farba, 12 kołków i 12 wkrętów - około 5zł :)Bench for shoes Kalamondin Design

Bench for shoes Kalamondin Design

Bench for shoes Kalamondin Design

Bench for shoes Kalamondin Design

Bench for shoes Kalamondin Design


No comments:

Post a Comment

I would love to here what you think!